Future Travel Experiences @ Future.Travel

To content | To menu | To search

Thursday 16 August 2018

Tại sao tôi không thể mua vé đi trong hạng phổ thông và vé trong nước trong hạng thương gia với hầu hết các hãng hàng không?

 

Bạn có thể đặt vé ở hầu hết các hãng hàng không thông qua đại lý.

Ngoài ra, bạn có thể vào trang web du lịch tốt nhất của Future.Travel để mua vé máy bay Không mất phí đặt vé và chọn vé nhiều chặng, nhiều thành phố.

Chọn những chuyến bay với hạng thương gia, và chọn những chuyến bay với hạng phổ thông. Thật đơn giản.

Giá vé có thể làm bạn ngạc nhiên vì trong một số trường hợp, vé hạng thương gia sẽ thấp hơn một vé hạng phổ thông. Đây không phải là bản in sai… chỉ là cách các kết hợp giá vé có thể hoạt động với hạng phổ thông hạng cao hoặc giá khuyến mãi trên một hãng hàng không mà có thể chưa được công bố cho công chúng.

Why is it with most airlines that you cannot buy an outbound ticket in economy class and an inbound ticket in business class?

 

Yes it possible on most airlines if you go through an agent.

Alternatively… you can go Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee and select multi-city ticket.

Select the leg(s) you want to be in business class, and select the legs you want to be in economy. Pretty simple.

The cost may surprise you as in some cases the business class ticket option will come in below a standard economy ticket. Not a miss print… just how the fare combinations may work given heavy economy class loads or promotional sales on by an airline that may not be published to the public.

Tuesday 14 August 2018

Bạn đã bao giờ lỡ chuyến bay của mình do đường dây an ninh dài chưa?

 

Tại Future.Travel, chúng tôi có ít nhất 1 cuộc gọi mỗi tuần cho vấn đề này. Thường là một sự hoảng loạn. Chúng tôi có thể giúp đỡ trong nhiều trường hợp (ngay cả khi bạn không mua vé gốc từ chúng tôi) để đưa bạn lên chuyến bay kết nối hoặc đưa ra giải pháp (xem đánh giá Facebook của chúng tôi để hiểu hơn về điều này).

Trường hợp tốt nhất… thực hiện thủ tục an ninh 1 giờ trước khi khởi hành… nếu khởi hành là 4 giờ chiều, làm thủ tục lúc 3 giờ chiều không phải 3:30. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn thêm 1 giờ để kiểm tra thông báo của bạn. 4 giờ chiều khởi hành thì bạn phải làm thủ tục 2 giờ trước chuyến bay…. bây giờ nó cần phải là 3 giờ ... hoặc thậm chí 4 giờ cho các chuyến bay quốc tế.

Vâng, điều này thực sự gây nhàm chán ... nhưng vẫn tốt hơn là phải chờ đến ngày hôm sau và trả $$ S để khắc phục vấn đề. Ngoài ra ... các hãng hàng không còn có thể cất cánh nếu họ có thể giải phóng mặt bằng… vé giảm giá $ 70.00 của bạn không bao gồm phí cổng $ 100 / phút. Nếu họ thiếu 1-2 người và 20 phút kể từ giờ khởi hành theo lịch trình ... họ sẽ khởi hành mà không có bạn ... Họ sẽ nhận khoản tiết kiệm $2000 và cải thiện kỷ lục về thời gian của họ.

Câu trả lời hay nhất: Hãy đến sớm. Ngồi gần cổng lên máy bay. Nếu bạn thấy mình bị mắc kẹt tại sân bay, hãy nhìn vào vé của Future.Travel và xem chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho bạn.

Have you ever missed your flight due to a long security line?

 

At Future.Travel we have at least 1 call per week for this issue. Usually a panic. We can help in many cases (even if you did not buy the original ticket from us) to get you on a connecting flight or come up with a solution (see our FB reviews for an example of this).

Best plan… Clear security 1 hour before departure…if departure is 4pm, clear security at 3pm not 3:30. This basically means adding 1 hour to your advised check in time. 4 pm departure was a 2 hour before flight…. now it needs to be 3 hours… or even 4 hours for international flights.

Ok boring… but better than having to wait till the next day and pay $$S to fix the problem. Also… airlines do leave early if they can get clearance… your $70.00 discount ticket does not cover their $100/minute gate charge. If they are missing 1–2 people and are 20 minutes from scheduled departure… they will depart without you…They will take the $2000 savings and improve their on-time record.

The best Answer: Be early. Sit near the boarding gate. If you find yourself stuck at the airport and need a ticket look to Future.Travel and see if we can provide a fix for the situation.

Thursday 9 August 2018

Tại sao giá Skyscanner lại không được cập nhật?

 

Một số người trả lời với những nhận xét rất sắc sảo về cách thức hoạt động của Skyscanner.

Hãy để tôi cho bạn một câu trả lời khác.

Skyscanner có thể không có giá thấp nhất vì họ đã lọc ra những thứ không mang lại lợi ích cao nhất cho họ. Họ được trả tiền để hiển thị. Điều này dựa một phần vào thuật toán xem xét phương tiện truyền thông xã hội, những phân tích và một số thứ khác từ bạn để có thể dự đoán sự mua hàng thực tế. Giá của chuyến bay rẻ nhất có thể không phù hợp với hồ sơ của bạn.

Thứ hai, họ thực sự có thể trả lại mức giá thấp hơn nhưng hiện tại họ đang quảng bá tùy chọn kết nối “tốt nhất” của họ. Nếu bạn nhìn vào Skyscanner, bạn sẽ thấy rằng nó không nhất thiết phải trả lại thứ tự sắp xếp chuyến bay với giá rẻ nhất. Theo mặc định, họ trả về "Tốt nhất". Thay đổi cài đặt của bạn thành ‘Rẻ nhất’ và bạn có thể tìm thấy các chuyến bay bạn chưa bao giờ thấy trước đây.

Tại https://Future.Travel, chúng tôi được thấy trên Skyscanner ở một số thị trường. Ngay cả ở những thị trường này cũng được lọc ra vì chúng tôi có thể có các chuyến bay giá rẻ nhất nhưng thuật toán không nghĩ rằng bạn sẽ mua từ chúng tôi. Hãy đảm bảo bạn đã chọn rẻ nhất và chúng tôi thường nằm trong kết quả thứ 1 hoặc 2. Nếu bạn không thấy chúng tôi trong kết quả tìm kiếm của mình, hãy truy cập trực tiếp vào trang web Future.Travel để có cập nhật tại thời gian thực, không lưu trong bộ nhớ cache, kết quả tìm kiếm chuyến bay của bạn.

Why are Skyscanner prices are so badly out of date?

 

The other people answering have some very astute observations of how Skyscanner works.

Let me throw in another answer.

Skyscanner may not have the lowest prices because they already filtered out what is not the most beneficial for them as far as profit. They get paid for display. This is based in part on algorithm that looks at your social media, analytics, and a few other things to be what it is you are well predicted to actually purchase. The price of the cheapest flight might not fit your profile.

Second to that, they could actually be returning a lower price but they are now promoting their “best” connection option. If you look at Skyscanner you’ll see that it does not necessarily return the flight sort order for cheapest. By default they return “Best”. Change your setting to ‘Cheapest’ and you may find flights you’ve never seen before.

At https://Future.Travel we are seen on Skyscanner in some markets. Even in those markets were filtered out as we may have the cheapest flights available but the algorithm does not think you will buy from us. Make sure you have selected cheapest and we are generally in the top 1 or 2 results. If you don’t see us in your search results come directly to the Future.Travel website to get real time, not cached, results for your flight search.

Tuesday 7 August 2018

Làm cách nào tôi có thể đặt vé máy bay ở chế độ ẩn danh?

 

Chìa khóa cho câu hỏi này là từ “đặt phòng”. Có thể đặt vé máy bay ở chế độ “ẩn danh”.

Hãy để tôi nói cho bạn một viễn cảnh.

Người sống bên cạnh, bạn trên xe buýt mỗi ngày, những người làm việc với bạn, hoặc là một người bạn tốt, vv, vv là một người rất xứng đáng. Họ không có tài chính để thăm một người bạn đã mất từ ​​lâu, một người mẹ sắp chết, một tình yêu đã mất, vv .. Bạn quyết định giúp họ bằng cách gửi cho họ một chuyến đi và có thể cho họ, đơn giản bằng cách mua cho họ một vé.

Họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hào phóng từ bạn trừ khi họ được yêu cầu có một vé miễn phí, họ sẽ trả lại vé nếu họ biết người đó đến từ đâu. Vì vậy, vé thực sự cần phải ẩn danh.

Bạn có thể đến một trang web như Future.Travel và đặt chuyến bay trên đó. Tên hành khách sẽ ở đó vì họ là khách du lịch, người liên hệ đặt phòng có thể là Ông già Noen với địa chỉ là Bắc Cực. Địa chỉ email sẽ phải là của khách du lịch, để chúng tôi có thể gửi vé điện tử đến với họ.

Để thanh toán, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt tại hơn 30 quốc gia hoặc sử dụng Bitcoin tại hơn 200 quốc gia. Không có thẻ tín dụng để theo dõi giao dịch, do đó danh tính từ thiện của bạn hoàn toàn không được người nhận biết.

How can I book flight tickets in incognito mode?

 

The key to this question is the word booking. It is possible to do a booking for airline tickets “Incognito”.

Let me give you a scenario.

The person who lives next door, who is next to you on the bus every day, who works with you, is a good friend, etc, etc is a very deserving person. They do not have the finances to visit a long lost friend, a dying mother, a lost love, etc etc. You decide to help them by making the trip available and possible for them, simply by buying them a ticket.

They would never accept the generosity from you if asked to have a free ticket, they would return it if they knew who it came from. So the ticket really does need to be incognito.

You could come to a website like Future.Travel and book The flight for them. The passengers name would be there as they are the traveller, the contact person for the booking could be Santa Claus with an address of the North Pole. The email address would need to be the travellers, in order for the e-ticket to arrive to them.

For payment, pay with cash in more than 30 countries, or use Bitcoin in more than 200 countries. No credit card to track the transaction, so your philanthropic identity is completely unknown to the receiver.

Pay it forward. ❤

Thursday 2 August 2018

Tôi có thể mua vé máy bay của Philippine Airlines bằng tiền mặt không? Tôi phải làm thế nào?

 

Tại Future.Travel, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt ở gần 30 quốc gia khác nhau. Chọn tiền mặt làm tùy chọn thanh toán và khi trả phòng, bạn được cung cấp mã thanh toán để sử dụng khi thực hiện thanh toán bằng tiền mặt.

Ở một số quốc gia, như ở Indonesia, bạn có thể thanh toán tại cửa hàng có liên kết với chúng tôi hoặc có thể ở Philipin, bạn có thể thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao dịch tại ngân hàng được chỉ định thu hộ tiền cho chúng tôi. Ở châu Âu, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt và gửi tiền qua quầy tại ngân hàng của bạn. Hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để hiểu cách thanh toán cho đặt chỗ cho hãng hàng không và khách sạn bằng tiền mặt.

Can I buy a Philippine Airlines ticket with cash? If so, how?

 

At Future.Travel we accept cash payments in almost 30 different countries. Choose cash as your payment option and at check-out you are given a payment code to use when making the payment with cash.

In some countries, like in Indonesia you can pay at the corner store that is affiliated with us, or maybe in the Philippines you might pay cash to the teller at the nominated bank that collects funds on our behalf. In Europe it could be making the payment to using cash and making the deposit of funds over the counter at your favourite bank. Our FAQ’s help to understand how paying for airline and hotel bookings with cash works.

Monday 30 July 2018

Những ai dùng đơn vị tiền tệ crypto?

 

Những người đi du lịch dùng đơn vị tiền tệ Crypto. Chúng tôi có một số khách hàng những người mua vé máy bay trên trang web Future.Travel bằng Bitcoin. Trong hầu hết các trường hợp, họ là những nhà đầu từ những đơn vị tiền tệ Crypto. Một nhóm nhỏ là những người từ những đất nước gặp trở ngại về đơn vị tiền tệ (chẳng hạn như Argentina, Venezuela, một số đất nước châu Phi) nơi mà bạn không thể mua bất cứ đơn vị tiền tệ nước ngoài nào với đồng tiền địa phương, hoặc dùng đơn vị tiền tệ trong nước để thực hiện những giao dịch ngoài nước… vì vậy họ dùng đơn vị tiền tệ crypto để xoá bỏ ranh giới đó và mua vé máy bay. Future.Travel chấp nhận Bitcoin từ bất cứ quốc gia nào.

Who uses cryptocurrency?

 

People who travel use crypto currency. We have a subset of customers who buy on the Future.Travel website using Bitcoin. In most cases they are professional investors in Cryptocurrencies. A smaller group are people from countries with currency challenges (Argentina, Venezuela, some Africa countries) where it is impossible to buy any foreign currency with the local currency, or to use the local currency for foreign transactions…so they use a cryptocurrency to cross the border for purchase of airfares. Future.Travel accepts Bitcoin from any country.

Friday 27 July 2018

Bạn đề xuất những trang web nào để mua vé máy bay?

 

Thông thường trả lời: Bạn đặt vé máy bay trên những trang web nào?

Tất cả câu trả lời có thể là Future.Travel trang web du lịch tốt nhất cho những vé máy bay không tính phí đặt vé bởi chúng tôi quyên góp từ mỗi giao dịch đến những doanh nghiệp xã hội mà giúp để cải thiện cuộc sống của những người khác.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cần nghĩ về những thứ bên cạnh chúng ta, và Future.travel giúp và đem đến cho bạn cơ hội để giúp những người khác khi bạn mua vé máy bay. Hoàn toàn không mất gì khi bạn rộng rãi, phóng khoáng hơn là tạo ra sự nỗ lực. Hãy ghé thăm trang web của chúng tôi và kéo xuốn phía dưới và nhìn xuống mua Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của chúng tôi.

Bạn có thể tác động đến cuộc sống của một ai đó thật đơn giản bằng cách mua một chiếc vé máy bay.

What websites would you recommend for booking airline flights?

 

Originally Answered: On what websites do you book your flights?

The all-inclusive answer would be Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee as it donates from every purchase towards a social enterprise that helps to improve the lives of others.

Sometimes we need to think about something besides ourselves, and Future.Travel helps and provides you an opportunity to help others when you purchase an airline ticket. It cost no more to be generous than to make a conscious effort. Please visit our website and scroll down to the bottom and look at our corporate and social responsibility mandate.

You can make an impact on someone’s life by simply buying an airline ticket.

Wednesday 25 July 2018

Bay với ghế hạng nhất có xứng đáng không?

 

Hãy trả lời câu hỏi này trước… bạn đang mong đợi điều gì? Một đêm ngon giấc? trong tất cả các trường hợp thì câu trả lời là đúng.

Bạn đang cần một nơi “xả stress” để hoàn thành công việc cho cuộc họp cho thành phố tiếp theo hay sắp tới? (điều này điều này chỉ mất 3 triệu đô cho sự thương lượng…)

Bạn đang bị đau bởi chấn thương và cần sự thư giãn… điền vào chỗ trống: Phòng duỗi chân, kích thước chỗ ngồi, truy cập điện thoại, khoảng cách di chuyển bị hạn chế, chỗ ngồi nằm thẳng, v.v…

Vì vậy trong hầu hết các trường hợp thì câu trả lời là có.

Câu trả lời tích cực cho câu hỏi này nằm ngoài những thứ tiêu cực.

Bạn có thể nhận thấy tại trang đầu của trang web Future.Travel có một phần quảng cáo cho những vé hạng thương gia với chi phí thấp nhất được hiển thị để tiết kiệm chi phí cho vé máy bay hạng thương gia. Người đi du lịch thông mình biết được những gì họ đang tìm kiếm để đạt được khi họ đặt một vé máy bay và tìm kiến trên Future.Travel để tìm những vé với giá giảm tốt nhất.

Những vấn đề gì bạn đang gặp phải khi bay? Nó có được giải quyết bằng cách bay với ghế ngồi hạn thương gia không?

Is flying first class worth it?

 

Put this question first…. what are you trying to achieve? A good nights sleep? Then in most cases the answer is yes.

Are you in need of of some ‘stress free’ space to complete the work for the meeting in the next city or beyond? (hey it is only a 3 million $ deal…)

Then in most cases the answer is yes.

Are you in pain from an injury and need the extra..fill in the blank: leg room, seat size, mobility access, limited walking distance, layflat seating, etc….

Then in most cases the answer is yes.

The positive answers to this question far outweigh the negatives.

You will notice on the Future.Travel website the front page is in part advertising for great low cost business class tickets that are available for saving money on business class airfares. The smart traveller knows what they are trying to achieve when they book an airline ticket and then shop on Future.Travel to find the best value discount tickets.

What problem are you trying to solve when you fly? Can it be solved by flying in business class?

Monday 23 July 2018

Làm thế nào để sử dụng công nghệ blockchain để mua vé máy bay và khi đặt vé?

 

Công nghệ Blockchain ở nhiều dạng trên phương tiện để được dùng trên hãng hàng không liên quan đến những giao dịch.

Những đơn vị tiền tệ Bitcoin và Cripto có thể được dùng để mua vé xuyên quốc gia trong khi những phương pháp thanh toán khác có thể không thực hiện được. Future.Travel chấp nhận những thanh toán công nghệ blockchain dùng Bitcoin như phương pháp thanh toán, bất kể bạn sống ở đâu. Mua sắm bằng đơn vị tiền tệ mà bạn yêu thích và sau đó sử dụng công nghệ Blockchain để thực hiện giao dịch.

Hãy tưởng tượng rằng điều đó được kiểm tra cho chuyến đi. Nó luôn đánh dấu một thời điểm với mã ID blockchain. Thay đổi hãng hàng không, thay đổi thành phố, túi của bạn sẽ luôn xuất hiên… ngay cả khi mất. Mỗi việc quét cho thấy địa điểm cuối cùng của nó tên bản ghi nhận Blockchain mà không bao giờ mất.

Đã tới thời gian để làm thủ tục tại sân bay… Đó là bạn hay là người đánh cắp mà cá nhân của bạn? Sự kết nối mã cá nhân Blockchain đem đến cho bạn sinh trắc học thực sự của bạn cho mỗi chuyến bay, kiểm tra thông tin tại cổng sân bay. Hãy tưởng tượng rằng không có gì chứng minh bạn là ai và chỉ đi được đến cổng sân bay. Công nghệ Blockchain giúp cho định hướng của Future.Travel diễn ra nhanh hơn.

Đây chỉ là 3 ví dụ ngắn về việc làm thế nào để công nghệ Blockchain đang thay đổi thế giới của việc di chuyển như thế nào. Công nghệ Blockchain làm cho việc di chuyển sẽ là người dẫn đầu với tình trạng mạng lưới hàng không cũ, thay thế sự lộn xộn một cách hiệu quả hơn.

How can blockchain be used with airline tickets and ancillary booking?

 

Blockchain takes on many forms in its application to being ‘used’ in airline related transactions.

Bitcoin and crypto currencies can be used to purchase tickets across borders when other payment methods may fail. Future.Travel accepts blockchain payments using Bitcoin as a payment method, regardless of where you live. Shop in your favourite fiat currency and then checkout using a blockchain enabled transaction.

Imagine your bag that is checked for a trip. It is forever tagged one time with a blockchain id. Change airlines, change cities, your bag will always appear … even when lost. Every scan showing its last location on a blockchain record that is never lost.

Time to check-in. Is it you… or your identity thief? Blockchain ID linking brings your real biometrics to every immigration, boarding, and check-in gateway. Imagine not having to prove who you are and just walking to your gate. The blockchain enabled Future.Travel pathway forward is coming up fast.

These are only 3 quick examples of how blockchain technology is changing the world of travel. Blockchain enabled travel will the ‘disrupter’ to the status quo of old airline networks, replacing clutter with efficiency.

Friday 20 July 2018

Có loại dịch vụ bay nào cho phép bạn đặt vé từ một điểm đến này đến điểm khác và chọn từ những thành phố khác nhau trên hành trình để có vài ngày nghỉ? Tôi biết về Momondo và Kayak, nhưng có trang web nào tốt hơn không?

 

Đây là một câu hỏi hay và khi bạn có thể khám phá thì không phải là một giải pháp đơn giản.

Một số hãng hàng không không có dịch vụ bay nhiều chặng, .. (khi bạn nhảy sự kết nối khi bạn lái xe hay đi du thuyền đến điểm đến tiếp theo), hoặc một vài điểm dừng. Họ chỉ làm những sự nói chuyến “đơn giản”. Điều này đặc biết đúng với LCC’s – hãng hàng không chí phí thấp.

Hầu hết, giá các đại lý vé máy bay trực tuyến được hiển thị đơn giản bằng việc thêm một nhóm những chuyến bay một chiều lại… điều này hoạt động như thường mất nhiều chi phí hơ phí cơ bản của vé một chiều cho hành trình tương tự.

Đại lý vé máy bay tốt “nên” tạo hành trình bay theo nhu cầu của bạn. Điều này không chắc chắn một trăm phần trăm bạn có những kĩ năng để kết nối những hãng hàng không, hành trình, luật, và vé để có việc đặt vé thành công.

Vì vậy… chúng tôi thực hiện công việc này một cách tự động tại Future.Travel trang web du lịch tốt nhất để mua vé máy bay không tính phí đặt vé, nó được xây dựng thông qua lựa chọn tìm kiếm nhiều chặng trên trang web của chúng tôi. Nó có thể được dùng để quản lý những điểm dừng, điểm đến nhiều thành phố (khi so sánh với chặng một chiều hay khứ hồi), có thể tạo một nhóm của những chuyến bay một chiều mà bị đặt dưới một vé tốt, hoặc sự kết hợp bởi việc đặt vé để tạo nên những lựa chọn về giá tốt nhất cho chuyến bay của bạn.

Bậch thầy của chúng tôi là AI. Vẫn đang học hỏi nhưng 97% thời gian tìm hướng giải quyết nhanh hơn nhân viên… những người ở đó để hỗ trợ và trả lời những câu hỏi trên kênh chat trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi không tính phí đặt vé khi hỗ trợ bạn tìm kiếm và mua vé trên trang web Future.Travel bất kể sự phức tạp của hành trành có thể được tạo nên và đặt vé như thế nào.

Is there a flight service that allows you to book a flight from one destination to another and select from different cities along the way to have several day layovers? I know about Momondo and Kayak, but is anyone out there who is an expert?

 

Great Question and as you probably discovered not an easily available solution.

Many airlines do not have multi-city, open jaw (where you skip a connection as you drive or cruise to next departure point), or stop overs. They do ‘simple’ connections. This is especially true for LCC’s - low cost carriers.

Most OTA’s are similar to the airlines and do not have the logic to construct the fares for the complicated flight combinations, and have the ability to price/book the itinerary as a single ticket. This task requires some pretty heavy programming as the variables are huge on airlines, routes, and combination rules.

Some OTA’s price the attempt by simply adding a group of single flights together… which works but generally costs much more than a single basis fare for the same itinerary.

A good or expert travel agent ‘should’ be able to generate a flight itinerary to meet your requests. That being said it not a 100% surety that they have the skills to match airlines, routes, rules, ticketing to a successful outcome.

So…. we do it automagically at Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee it is developed via the multi-city search option on our website. It can be used to generate stop-overs, multi-city destinations (as compared to one way or round trip), can create a grouping of one way flights that be ticketed under one master ticket, or a combination of ticketing to create the best pricing options for your flights.

Our expert is AI. Still learning but 97% of the time is quicker to the solution than our humans… who are there to assist and answer questions on our live chat channel. We do not charge a booking fee for supporting you in your search and purchase of a ticket on the Future.Travel website regardless of how complicated the itinerary may be in creating and ticketing.

- page 1 of 4